Algemene voorwaarden Trizzle

KvK: 76985210
BTW-id: NL003149644B72
tel: +316 53 11 21 26
Saturnusstraat 12,
5351GX, Berghem
Nederland

Dit document omvat de algemene voorwaarden voor levering van Diensten en/of Producten (hierna: Voorwaarden) door leverancier aan afnemer. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. Niettegenstaande de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden van Leverancier, en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de Website, advertenties of enige andere uiting van Leverancier en deze Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden. In de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen bepalingen staan die afwijken van de bepalingen in deze Voorwaarden. In die gevallen zijn de bepalingen in de Overeenkomst van toepassing.

 1. DEFINITIES
  In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier de Overeenkomst sluit of wil sluiten, of voor wie Leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolger(s). Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer; Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd; Leverancier: de entiteit die via de Website Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer terzake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten, te weten Trizzle, gevestigd te Saturnusstraat 12, 5351GX, Berghem, Nederland, of diens rechtsopvolger(s); Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier die bestaat uit de Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere, conform de Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting; Partij: iedere partij bij de Overeenkomst; Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur; Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Website: de website van Leverancier: www.trizzle.co.
 2. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
  2.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
 3. COMMUNICATIE
  3.1. Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. 3.2. De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer. 3.3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer.
 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  4.1. Uitingen van Leverancier, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de Website met betrekking tot Diensten en/of Producten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 4.2. Bestellingen die met het account van Afnemer worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door Afnemer en zijn bindend. 4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten. 4.4. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van Afnemer, of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door Leverancier. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, het Formulier, per e-mail of per sms dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt. 4.5. Leverancier heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van Afnemer weigeren. 4.6. Zolang Leverancier geen kredietlimiet op Afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.
 5. PRIJZEN EN BETALING
  5.1. Afnemer betaalt voor de door Afnemer via de Website bestelde Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 5.6. 5.2. Prijzen zijn exclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 5.3. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde Producten verhogen. In dat geval is Leverancier gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 5.4. Indien Afnemer heeft gekozen voor betaling tegen factuur en Leverancier die mogelijkheid biedt, dient Afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 dagen na poststempel door Afnemers in de Benelux en binnen 5 dagen na poststempel voor Afnemers in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. 5.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. 5.6. Al hetgeen Afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. 5.7. In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis; en (2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €175,- inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.
 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  6.1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst met betrekking tot die Producten volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incasso-kosten. 6.2. Afnemer is verplicht de geleverde Producten waarvan het eigendom bij Leverancier berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. 6.3. Afnemer is verplicht de geleverde Producten waarvan het eigendom bij Leverancier berust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Leverancier. 6.4. Dit artikel 6 is niet van toepassing op Producten die door Leverancier op elektronische wijze zijn geleverd.
 7. LEVERING
  7.1. Levering uitsluitend in Nederland en België. Op werkdagen besteld, volgende dag in huis. 7.2. Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven d.m.v. track en trace code en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leverancier bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien een wijzing in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen in de Voorwaarden is bepaald omtrent overmacht. 7.3. Overschrijding van de door Leverancier opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 7.4. Annulering van orders kan alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van Leverancier. In geval van annulering heeft Leverancier het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de Producten in rekening te brengen; dit laat het recht van Leverancier om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.
 8. HERROEPING
  8.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen (zonder opgave) van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

8.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

FORMULIER VOOR HERROEPING
Het formulier voor herroeping dient indien mogelijk gedownload en geprint te worden waarna dit ingevuld bijgevoegd dient te worden bij de bestelling of mee wordt genomen naar het filiaal.

UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt Trizzle het op prijs als hij dit meldt binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van een contactmoment via het contactformulier op de website van de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en indien mogelijk in originele verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Behalve als de ondernemer telefonisch of schriftelijk heeft aangegeven de kosten te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele gemaakte kosten voor het terugsturen van het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die na opening kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten of waarbij door beschadiging van de verzegeling de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden;
 7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

RECLAMEREN

 1. Afnemer is verplicht de verpakking en producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Bij duidelijk beschadigde verpakking dient dit aangegeven te worden op de pakbon. Eventuele reclames met betrekking tot ondeugdelijk, defect of foutief geleverde producten worden door Trizzle slechts in behandeling genomen indien zij binnen 3 werkdagen na levering via de klantenservice kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 2. Na contact met de klantenservice kan afnemer het ondeugdelijk of foutief geleverde product retourneren naar het besproken antwoordnummer. Afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de producten die worden teruggezonden. Kosten voor retour zenden zijn voor afnemer behalve in geval van een duidelijke vergissing van de leverancier.
 2. GARANTIE
  9.1. De garantie met betrekking tot de door Leverancier geleverde Producten beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. 9.2. Afnemer heeft jegens Leverancier enkel recht op garantie indien en voor zover aan Leverancier nog garantie wordt verstrekt door de toeleverancier van Leverancier of de fabrikant. 9.3. Iedere garantieverplichting vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaal gebruik.
 3. AANSPRAKELIJKHEID
  10.1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik door Afnemer van de Producten of Diensten. 10.2. Onverminderd hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid voor directe schade van Leverancier jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan Leverancier betaalde factuurbedrag van de Overeenkomst exclusief BTW. 10.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 vrijwaart Afnemer Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de Overeenkomst, Producten en/of Diensten. 10.4. Eventuele aanspraken dient Afnemer binnen 8 werkdagen na levering van de Producten bij Leverancier te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn. 10.5. De artikelen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.
 4. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING
  11.1 De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

11.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

 1. OVERMACHT
  12.1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen 12.2. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft de wederpartij het recht deze Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
 2. VERZUIM EN ONTBINDING
  13.1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: (a) Afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt; (b) Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; (c) Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; (d) Afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; (e) Afnemer een natuurlijke persoon is en overlijdt. 13.2. Leverancier is in de gevallen genoemd in artikel 13.1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Afnemer en/of; (b) Enig door Afnemer aan Leverancier verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of; (c) Het op grond van artikel 6 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  14.1. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. 14.2. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.
 4. VARIA
  15.1. De bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen, komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs. 15.2. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan. 15.3. Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen. 15.4. Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen. 15.5. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.